ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε θερμά τον Επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου να διαβάζει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική  διευθύνση: https://www.katikiesgarden.com και κάθε στοιχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν  (εφεξής ο  «Διαδικτυακός Τόπος») με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την Εταιρία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και τη διενέργεια κρατήσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες τις οποίες διαχειρίζεται η Εταιρία.

Ο ως άνω Διαδικτυακός Τόπος σχεδιάστηκε , αναπτύχθηκε και ανήκει  στην εταιρία «ΚATOIKIEΣ Α.Ε.» (εφεξής η “Εταιρία”).

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της απλής περιήγησης, διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν κατά το χρόνο της χρήσης.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους ο Επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά.

 

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η αποδοχή των Όρων Χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του Επισκέπτη στον Διαδικτυακό Τόπο. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης.

Σε περίπτωση διαφωνίας του Επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στον Διαδικτυακό Τόπο, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών.

Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των Όρων Χρήσης.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η Εταιρία προσπαθεί με κάθε τρόπο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου να είναι πάντοτε επικαιροποιημένο και ακριβές. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται και δεν εγγυάται την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή ασφάλεια του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Επισκέπτης φέρει τον κίνδυνο για την οιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του.

Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για οιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρίας πως οποιαδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον Επισκέπτη.

Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί ή αποσύρει οιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν άλλως προβλέπεται υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Εταιρία προσπαθεί να διασφαλίσει την καλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη δυσλειτουργία.

Ο Διαδικτυακός Τόπος περιλαμβάνει ζεύξεις υπερκειμένου (hyperlinks) προς διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας. Η ύπαρξη των ζεύξεων υπερκειμένου στο Διαδικτυακό Τόπο δεν αποτελεί και δεν υπονοεί την υποστήριξη ή αποδοχή εκ μέρους της Εταιρίας των σχετικών διαδικτυακών τόπων ή/ και του περιεχομένου τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος απευθύνεται σε ενηλίκους. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ο Επισκέπτης δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών ή άλλως ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τους έχοντες την επιμέλειά του, οι οποίοι και θα θεωρούνται υπεύθυνοι για οιαδήποτε ενέργεια των προσώπων υπό την επιμέλειά τους, σε σχέση με το Διαδικτυακό Τόπο.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο Διαδικτυακός Τόπος και το σύνολο του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οιωνδήποτε φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και της σύνθεσης, του σχεδιασμού και της διάταξης του Διαδικτυακού Τόπου, συνιστά πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή/ και των δικαιοπαρόχων της και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται στον Επισκέπτη ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας. Ο Επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει θετικά μέτρα για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή/ και τρίτων.

Ο Επισκέπτης μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο, να αντιγράφει ή/ και εκτυπώνει περιγραφές, έγγραφα κ.λ.π. από το Διαδικτυακό Τόπο για μη εμπορικό σκοπό και υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Επισκέπτη με τους Όρους Χρήσης, η Εταιρία μπορεί να ανακαλεί το ως άνω δικαίωμα του Επισκέπτη.

Ο Διαδικτυακός Τόπος περιλαμβάνει στοιχεία που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, τα οποία δύνανται να καταστούν αντικείμενο αποθήκευσης, αντιγραφής, εκτύπωσης ή χρήσης κατά άλλο τρόπο κατόπιν συναίνεσης του εκάστοτε τρίτου-δικαιούχου, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο Διαδικτυακό Τόπο.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν αναγνωρίζουν και δεν παρέχουν οιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια στον Επισκέπτη επί του Διαδικτυακού Τόπου, ή μέρους του ή επί οιωνδήποτε αντιγράφων εκ του περιεχομένου του.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Επισκέπτη και με σκοπό τη βελτίωση του Διαδικτυακού Τόπου, η Εταιρία δύναται να συλλέγει στοιχεία του Επισκέπτη, που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα μέσω της χρήσης cookies. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία αφορούν τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου ή/ και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να ανακοινώνονται σε τρίτους. Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών η Εταιρία εφαρμόζει την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για τη χρήση των cookies από τον Διαδικτυακό Τόπο εφαρμόζεται η σχετική Πολιτική Cookies

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Όρων Χρήσης ο Επισκέπτης του Δικτυακού Τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από τις παρακάτω παράνομες και καταχρηστικές χρήσεις του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου της Εταιρίας.

Ο Επισκέπτης θα ενημερώνει αμέσως την Εταιρία σχετικά με οιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου η οποία αντιβαίνει στους παρόντες Όρους Χρήσης ή/ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Επισκέπτης απαγορεύεται ρητά να:

  • Διανέμει περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  • Περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του Επισκέπτη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Ο Επισκέπτης του Διαδικτυακού Τόπου υποχρεούται να μη τον χρησιμοποιεί για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρίας για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή τρίτου.

Ο Επισκέπτης αναλαμβάνει να παρέχει και να διατηρεί κατάλληλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρίας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των Όρων Χρήσης στο πεδίο ευθύνης του Επισκέπτη, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του Επισκέπτη. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον Επισκέπτη για παραβίασης των Όρων Χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ο χρήσης συμφωνεί και αποδέχεται, ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Κατά την πραγματοποίηση κράτησης στις ξενοδοχειακές μονάδες, τις οποίες διαχειρίζεται η Εταιρία απαιτείται η χρήση πιστωτικής κάρτας σε ισχύ ως εγγύηση για επιβεβαίωση της κράτησης. Ο Επισκέπτης οφείλει κατά την άφιξή του στην μονάδα να επιδείξει την πιστωτική κάρτα, την οποία χρησιμοποίησε κατά την κράτηση, συνοδευόμενη από έγγραφα ταυτοποίησης, π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εκάστοτε οδηγίες πληρωμής, οι οποίες χορηγήθηκαν στον Επισκέπτη κατά τη διενέργεια της κράτησης.. Διευκρινίζεται, ότι όλες οι πληρωμές προς την Εταιρία πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο τοπικό νόμισμα. Τυχόν αναφορά σε άλλα νομίσματα κατά τη διαδικασία της κράτησης πραγματοποιείται μόνο για λόγους ενημέρωσης.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ

Στην σπάνια και μη προβλεπόμενη περίπτωση, όπου η Εταιρία θα αδυνατεί να διαθέσει δωμάτιο στον Επισκέπτη σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη κράτησή του, θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τον Επισκέπτη σε άλλη ξενοδοχειακή μονάδα ίδιου ή και ανώτερου επιπέδου χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Επισκέπτη. Στην περίπτωση, που λόγω μη διαθεσιμότητας ξενοδοχειακής μονάδας ίδιου ή και ανώτερου επιπέδου πλησίον της μονάδας της κράτησης, απαιτηθεί να διατεθεί στον Επισκέπτη δωμάτιο κατώτερου επιπέδου, η διαφορά στην αξία της διαμονής θα επιστραφεί στον Επισκέπτη. Η επιλογή της χορηγούμενης εναλλακτικής διαμονής βρίσκεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του της Εταιρίας. Εφόσον ο Επισκέπτης επιθυμεί δωμάτιο υψηλότερου επιπέδου από το προσφερόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα κληθεί να καλύψει τη διαφορά στην αξία.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Κάθε κράτηση στην Εταιρία υπόκειται στην εφαρμοζόμενη πολιτική Ακυρώσεων. Στις περιπτώσεις «ευέλικτης πληρωμής με δικαίωμα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης» (flexible payment – cancellation policy – refundable reservations), το 50% του συνολικού κόστους της κράτησης χρεώνεται με την επιβεβαίωση της Κράτησης. Το υπόλοιπο 50% του συνολικού κόστους της κράτησης χρεώνεται 21 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης (χρεώνεται δηλαδή το σύνολο της κράτησης).  Σε περίπτωση που  η ακύρωση της κράτησης γίνει 20 έως 15 ημέρες πριν την άφιξη, χρεώνεται το 50% του συνολικού κόστους της κράτησης. Σε   περίπτωση που  η ακύρωση της κράτησης γίνει 14 έως 7  ημέρες πριν την άφιξη, χρεώνεται το 75% του συνολικού κόστους της κράτησης. Σε   περίπτωση που  η ακύρωση της κράτησης γίνει 6  έως 1  ημέρα  πριν την άφιξη, χρεώνεται το 100% του συνολικού κόστους της κράτησης. Στις περιπτώσεις κρατήσεων χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων  (non-refundable cancellation policy), το συνολικό ποσό της διαμονής χρεώνεται με την επιβεβαίωση της  κράτησης και επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης. Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην άφιξη κατά την προβλεπόμενη στην κράτηση ημερομηνία οδηγεί στην κατάπτωση της προκαταβολής υπέρ της Εταιρίας ή στην επιβολή ποινική ρήτρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στην Πολιτική Ακυρώσεων. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κράτηση, εάν αποδειχθεί ότι ο Επισκέπτης χρησιμοποίησε μη έγκυρη πιστωτική κάρτα ή κάρτα, της οποίας δεν πραγματοποιείται εγκεκριμένη χρήση ή χρήση ως αποτέλεσμα απάτης, ή ακόμα ότι η κράτηση περιέχει ή είναι αποτέλεσμα σφάλματος ή παραδρομής. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κράτηση, εάν δεν ανταποκρίνονται στους σχετικούς όρους και συμφωνίες. Ο Επισκέπτης οφείλει να αναζητήσει και να πληροφορηθεί τους ακριβείς όρους ακυρώσεων, οι οποίοι ισχύουν για την εκάστοτε κράτηση.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Εταιρία συνιστά στον Επισκέπτη, ο οποίος θα προβεί σε κράτηση, να αναζητήσει και να πραγματοποιήσει Ασφάλιση Ταξιδίου, η οποία να καλύπτει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την απώλεια εισοδήματος από ακύρωση, την απώλεια ή ζημία σε προσωπικές αποσκευές, την κλοπή χρημάτων και τα ιατρικά έξοδα.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οι κανόνες στους οποίους γίνεται αναφορά ή παραπομπή στους Όρους Χρήσης, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Επισκέπτη και της Εταιρίας αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Οι Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Η Εταιρία έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ο Επισκέπτης εντοπίσει κάποιο προβληματικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τον διαχειριστή στο info@katikies.com.

Τελευταία ενημέρωση στους Όρους Χρήσης: 20 Αυγούστου 2019